KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W projekcie dostępne są bezpłatne szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomie A0,A1,A2,B1,B2,C1,C2. Dostępne jest również szkolenie komputerowe.
Kursy językowe trwają 120 godzin lekcyjnych. Odbywają się 1 raz w tygodniu (max. 4 godz lekcyjne z 15 minutową przerwą po dwóch godzinach lekcyjnych) lub 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Grupa liczy 12 osób na jednym poziomie językowym. Kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie ESOKJ. W ramach kursu Projektodawca (SEVERN Sp. z o.o.) zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne: podręcznik + ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną instytucję. Projektodawca uwzględniając indykację ilości godzin indywidualnej nauki potrzebnej do osiągnięcia poziomów CEFR przy założeniu, że uczący się nie przebywa w otoczeniu danego języka, założył w/w ilość godzin nauczania celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu przez uczestników (A0->A1, A1->A2, A2->B1,B1->B2,B2->C1,C1->C2).
Szkolenie komputerowe będą się odbywać w 10 osobowych grupach. Każda z grup będzie uczestniczyć w 100 godzinach szkoleniowych (60 minut), po 20 godzin na każdy moduł. Dla wszystkich uczestników zostaną zakupione zestawy naukowe (podręcznik, płyta CD i pendrive) Tematyka kursu będzie opracowywana indywidualnie w oparciu o potrzeby i cele uczestników. Kurs obejmie 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.
W kursach angielskiego może wziąć udział 1320 osób, niemieckiego 660 osób i francuskiego 120 osób, a w szkoleniu komputerowym 250 osób. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w województwie dolnośląskim na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (Gminy miejskie – Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica; gminy wiejskie – Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz gminy miejsko-wiejskie – Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków); w szczególności z terenów wiejskich (DEGURBA 03 – min. 60% uczestników – 1410 osób); w rozumieniu przepisów KC w wieku 18+ o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) chcących uczestniczyć w kursie z własnej inicjatywy.
Celem projektu jest podniesie kompetencji w zakresie języków obcych, obsługi komputera i konkurencyjności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji. W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje językowe u 2100 osób, a 250 osób podniesie swoje kompetencje cyfrowe. Kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatem wydanym przez certyfikowaną instytucję zewnętrzną. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska jako regionu zapewniającego poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

ZASADY REKRUTACJI

Przed zakwalifikowaniem do programu zgłaszający się rozwiąże 2-stopniowy test poziomujący oraz odbędzie rozmowę z lektorem, aby ocenić poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ lub złoży oświadczenie o poziomie A0. Nabór wyłącznie do grup na poziomie A0,A1,A2,B1,B2,C1,C2.
Po zakwalifikowaniu do grupy każdy kursant otrzyma raport o celach jakie powinien osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć każda z jego umiejętności językowych, tj czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) zgodnie z ESOKJ. O przyjęciu decydują: kryteria formalne (przynależność do grupy docelowej projektu: wiek powyżej 18 r. życia, wykształcenie max średnie (ISCED 3) – dla osób do 50 roku życia), znajdowanie się w grupie uprzywilejowanej (osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stwierdzona niepełnosprawność, osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia OPS), znajdowanie się w założonej grupie wiekowej, dopiero później kolejność zgłoszeń. Grupa będzie uruchamiana, gdy zgłosi się i wypełni test 12 osób na tym samym poziomie językowym. Test poziomujący będzie można wypełnić osobiście w biurze projektu, poprzez Internet na specjalnej stronie WWW lub poprzez email.